Hi-Fi Database
Home Harman Kardon Index

Harman Kardon Index

 • Harman Kardon 330C

  Rating: Not Rated
  (10,465 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon 330C
 • Harman Kardon 630 Twin Power

  Rating: 4.00 out of 10
  (11,031 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon 630 Twin Power
 • Harman Kardon A402

  Rating: 10.00 out of 10
  (8,483 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon A402
 • Harman Kardon A50K

  Rating: Not Rated
  (6,113 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon A50K
 • Harman Kardon AP2500

  Rating: Not Rated
  (7,437 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AP2500
 • Harman Kardon AVI100

  Rating: 9.00 out of 10
  (11,401 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon AVI100
 • Harman Kardon AVI200II

  Rating: 10.00 out of 10
  (11,111 views : 2 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVI200II
 • Harman Kardon AVR132

  Rating: Not Rated
  (4,598 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR132
 • Harman Kardon AVR142

  Rating: Not Rated
  (7,022 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR142
 • Harman Kardon AVR145

  Rating: Not Rated
  (4,427 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR145
 • Harman Kardon AVR146

  Rating: Not Rated
  (4,041 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR146
 • Harman Kardon AVR155

  Rating: Not Rated
  (5,164 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR155
 • Harman Kardon AVR160

  Rating: Not Rated
  (3,775 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR160
 • Harman Kardon AVR20II

  Rating: Not Rated
  (6,234 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR20II
 • Harman Kardon AVR225

  Rating: 8.00 out of 10
  (4,285 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR225
 • Harman Kardon AVR245

  Rating: Not Rated
  (6,165 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR245
 • Harman Kardon AVR254

  Rating: Not Rated
  (5,901 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR254
 • Harman Kardon AVR255

  Rating: Not Rated
  (4,357 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR255
 • Harman Kardon AVR25II

  Rating: Not Rated
  (10,835 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR25II
 • Harman Kardon AVR260

  Rating: Not Rated
  (4,238 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR260
 • Harman Kardon AVR330

  Rating: Not Rated
  (4,784 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR330
 • Harman Kardon AVR340

  Rating: Not Rated
  (5,840 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR340
 • Harman Kardon AVR355

  Rating: Not Rated
  (4,698 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR355
 • Harman Kardon AVR3550

  Rating: Not Rated
  (6,705 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR3550
 • Harman Kardon AVR35RDS

  Rating: Not Rated
  (17,591 views : 0 votes : 1 review)

  Harman Kardon AVR35RDS
 • Harman Kardon AVR360

  Rating: Not Rated
  (4,329 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR360
 • Harman Kardon AVR430

  Rating: Not Rated
  (4,491 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR430
 • Harman Kardon AVR445

  Rating: Not Rated
  (3,736 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR445
 • Harman Kardon AVR460

  Rating: Not Rated
  (4,247 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR460
 • Harman Kardon AVR645

  Rating: 8.00 out of 10
  (3,899 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR645
 • Harman Kardon AVR7300

  Rating: Not Rated
  (4,251 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR7300
 • Harman Kardon AVR745

  Rating: Not Rated
  (4,432 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR745
 • Harman Kardon AVR8500

  Rating: 9.00 out of 10
  (7,764 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR8500
 • Harman Kardon CD201

  Rating: Not Rated
  (5,844 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon CD201
 • Harman Kardon CD491

  Rating: 10.00 out of 10
  (8,899 views : 8 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon CD491
 • Harman Kardon Citation Eleven

  Rating: 8.00 out of 10
  (7,589 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon Citation Eleven
 • Harman Kardon Citation Sixteen

  Rating: Not Rated
  (6,583 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon Citation Sixteen
 • Harman Kardon Citation Twelve

  Rating: 9.00 out of 10
  (7,280 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon Citation Twelve
 • Harman Kardon Citation Twenty One

  Rating: 10.00 out of 10
  (7,923 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon Citation Twenty One
 • Harman Kardon Citation Twenty Two

  Rating: 10.00 out of 10
  (10,141 views : 2 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon Citation Twenty Two
 • Harman Kardon FL8400

  Rating: Not Rated
  (8,175 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon FL8400
 • Harman Kardon HD710

  Rating: Not Rated
  (9,071 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HD710
 • Harman Kardon HD720

  Rating: Not Rated
  (8,436 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HD720
 • Harman Kardon HD7225

  Rating: Not Rated
  (7,664 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HD7225
 • Harman Kardon HD7300

  Rating: 9.50 out of 10
  (10,968 views : 2 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HD7300
 • Harman Kardon HD7400

  Rating: 7.33 out of 10
  (9,046 views : 3 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HD7400
 • Harman Kardon HD7425

  Rating: Not Rated
  (4,581 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HD7425
 • Harman Kardon HD7450

  Rating: Not Rated
  (9,244 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HD7450
 • Harman Kardon HD7500

  Rating: 9.00 out of 10
  (9,657 views : 2 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HD7500
 • Harman Kardon HD7600II

  Rating: Not Rated
  (7,524 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HD7600II
 • Harman Kardon HD7725

  Rating: 10.00 out of 10
  (8,728 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon HD7725
 • Harman Kardon HD980

  Rating: 5.00 out of 10
  (4,430 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon HD980
 • Harman Kardon HD990

  Rating: 6.00 out of 10
  (4,478 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon HD990
 • Harman Kardon HK1200

  Rating: 8.00 out of 10
  (9,664 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon HK1200
 • Harman Kardon HK1400

  Rating: 9.89 out of 10
  (17,048 views : 10 votes : 4 reviews)

  Harman Kardon HK1400
 • Harman Kardon HK3270

  Rating: Not Rated
  (8,378 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK3270
 • Harman Kardon HK3300

  Rating: Not Rated
  (1,549 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK3300
 • Harman Kardon HK3390

  Rating: Not Rated
  (4,834 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK3390
 • Harman Kardon HK3470

  Rating: Not Rated
  (5,425 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK3470
 • Harman Kardon HK3480

  Rating: Not Rated
  (5,202 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK3480
 • Harman Kardon HK3490

  Rating: 9.00 out of 10
  (5,443 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon HK3490
 • Harman Kardon HK3500

  Rating: 9.60 out of 10
  (14,178 views : 5 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK3500
 • Harman Kardon HK460i

  Rating: Not Rated
  (10,999 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK460i
 • Harman Kardon HK495i

  Rating: 8.00 out of 10
  (12,328 views : 1 vote : 1 review)

  Harman Kardon HK495i
 • Harman Kardon HK500

  Rating: 7.00 out of 10
  (7,679 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon HK500
 • Harman Kardon HK505

  Rating: Not Rated
  (5,719 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK505
 • Harman Kardon HK610

  Rating: Not Rated
  (13,094 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK610
 • Harman Kardon HK6100

  Rating: Not Rated
  (17,048 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK6100
 • Harman Kardon HK6150

  Rating: 9.60 out of 10
  (13,082 views : 5 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK6150
 • Harman Kardon HK620

  Rating: Not Rated
  (8,158 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK620
 • Harman Kardon HK6250

  Rating: 10.00 out of 10
  (13,552 views : 1 vote : 1 review)

  Harman Kardon HK6250
 • Harman Kardon HK630

  Rating: 7.40 out of 10
  (12,570 views : 5 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK630
 • Harman Kardon HK6500

  Rating: 8.71 out of 10
  (14,000 views : 7 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK6500
 • Harman Kardon HK6550

  Rating: 8.00 out of 10
  (15,137 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon HK6550
 • Harman Kardon HK6600

  Rating: Not Rated
  (13,179 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK6600
 • Harman Kardon HK675

  Rating: Not Rated
  (5,033 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK675
 • Harman Kardon HK6800

  Rating: 9.20 out of 10
  (14,907 views : 5 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK6800
 • Harman Kardon HK730

  Rating: Not Rated
  (3,625 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK730
 • Harman Kardon HK870

  Rating: Not Rated
  (5,573 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK870
 • Harman Kardon HK980

  Rating: 8.67 out of 10
  (5,976 views : 3 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK980
 • Harman Kardon HK990

  Rating: 8.00 out of 10
  (6,779 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon HK990
 • Harman Kardon HKTS-4BQ

  Rating: Not Rated
  (6,493 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HKTS-4BQ
 • Harman Kardon HKTS11

  Rating: Not Rated
  (4,610 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HKTS11
 • Harman Kardon HKTS2

  Rating: Not Rated
  (4,599 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HKTS2
 • Harman Kardon HKTS7

  Rating: Not Rated
  (4,158 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HKTS7
 • Harman Kardon HKTS9

  Rating: Not Rated
  (7,922 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HKTS9
 • Harman Kardon PA4000

  Rating: Not Rated
  (8,278 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon PA4000
 • Harman Kardon PM635

  Rating: Not Rated
  (11,747 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon PM635
 • Harman Kardon PM635i

  Rating: Not Rated
  (90 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon PM635i
 • Harman Kardon PM645

  Rating: 9.50 out of 10
  (22,617 views : 4 votes : 1 review)

  Harman Kardon PM645
 • Harman Kardon PM655

  Rating: 7.33 out of 10
  (10,632 views : 3 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon PM655
 • Harman Kardon PM655 Vxi

  Rating: 9.00 out of 10
  (14,419 views : 9 votes : 1 review)

  Harman Kardon PM655 Vxi
 • Harman Kardon Prelude II

  Rating: Not Rated
  (6,558 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon Prelude II
 • Harman Kardon TD202

  Rating: Not Rated
  (6,960 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon TD202
 • Harman Kardon TD420

  Rating: 9.00 out of 10
  (9,867 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon TD420
 • Harman Kardon TD4200

  Rating: Not Rated
  (6,189 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon TD4200
 • Harman Kardon TD4800

  Rating: 2.00 out of 10
  (8,282 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon TD4800
 • Harman Kardon TU615

  Rating: Not Rated
  (5,512 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon TU615
 • Harman Kardon TU911

  Rating: Not Rated
  (8,010 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon TU911
 • Harman Kardon TU915

  Rating: Not Rated
  (7,064 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon TU915
 • Harman Kardon TU9200

  Rating: Not Rated
  (8,889 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon TU9200
 • Harman Kardon TU940

  Rating: Not Rated
  (8,558 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon TU940
 • Harman Kardon TU9400

  Rating: Not Rated
  (6,946 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon TU9400
 • Harman Kardon TU980

  Rating: Not Rated
  (5,186 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon TU980