Hi-Fi Database
Home Harman Kardon Index

Harman Kardon Index

 • Harman Kardon 330C

  Rating: Not Rated
  (11,261 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon 330C
 • Harman Kardon 630 Twin Power

  Rating: 7.00 out of 10
  (12,548 views : 3 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon 630 Twin Power
 • Harman Kardon A402

  Rating: 10.00 out of 10
  (8,938 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon A402
 • Harman Kardon A50K

  Rating: Not Rated
  (6,573 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon A50K
 • Harman Kardon AP2500

  Rating: 10.00 out of 10
  (8,221 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon AP2500
 • Harman Kardon AVI100

  Rating: 9.00 out of 10
  (12,307 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon AVI100
 • Harman Kardon AVI200II

  Rating: 10.00 out of 10
  (11,875 views : 2 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVI200II
 • Harman Kardon AVR132

  Rating: Not Rated
  (5,044 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR132
 • Harman Kardon AVR142

  Rating: Not Rated
  (7,428 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR142
 • Harman Kardon AVR145

  Rating: Not Rated
  (4,882 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR145
 • Harman Kardon AVR146

  Rating: Not Rated
  (4,402 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR146
 • Harman Kardon AVR155

  Rating: Not Rated
  (5,682 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR155
 • Harman Kardon AVR160

  Rating: Not Rated
  (4,064 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR160
 • Harman Kardon AVR20II

  Rating: Not Rated
  (6,945 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR20II
 • Harman Kardon AVR225

  Rating: 8.00 out of 10
  (4,676 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR225
 • Harman Kardon AVR245

  Rating: Not Rated
  (6,634 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR245
 • Harman Kardon AVR254

  Rating: Not Rated
  (6,284 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR254
 • Harman Kardon AVR255

  Rating: Not Rated
  (4,845 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR255
 • Harman Kardon AVR25II

  Rating: Not Rated
  (11,452 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR25II
 • Harman Kardon AVR260

  Rating: Not Rated
  (4,646 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR260
 • Harman Kardon AVR330

  Rating: Not Rated
  (5,445 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR330
 • Harman Kardon AVR340

  Rating: Not Rated
  (6,242 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR340
 • Harman Kardon AVR355

  Rating: Not Rated
  (5,463 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR355
 • Harman Kardon AVR3550

  Rating: Not Rated
  (7,090 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR3550
 • Harman Kardon AVR35RDS

  Rating: Not Rated
  (18,627 views : 0 votes : 1 review)

  Harman Kardon AVR35RDS
 • Harman Kardon AVR360

  Rating: Not Rated
  (4,733 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR360
 • Harman Kardon AVR430

  Rating: Not Rated
  (5,147 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR430
 • Harman Kardon AVR445

  Rating: Not Rated
  (4,102 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR445
 • Harman Kardon AVR460

  Rating: Not Rated
  (4,744 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR460
 • Harman Kardon AVR645

  Rating: 8.00 out of 10
  (4,228 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR645
 • Harman Kardon AVR7300

  Rating: Not Rated
  (4,628 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR7300
 • Harman Kardon AVR745

  Rating: Not Rated
  (4,943 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR745
 • Harman Kardon AVR8500

  Rating: 9.00 out of 10
  (8,347 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon AVR8500
 • Harman Kardon CD201

  Rating: Not Rated
  (6,370 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon CD201
 • Harman Kardon CD491

  Rating: 10.00 out of 10
  (9,415 views : 8 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon CD491
 • Harman Kardon Citation Eleven

  Rating: 8.00 out of 10
  (8,244 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon Citation Eleven
 • Harman Kardon Citation Sixteen

  Rating: Not Rated
  (7,113 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon Citation Sixteen
 • Harman Kardon Citation Twelve

  Rating: 9.00 out of 10
  (7,697 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon Citation Twelve
 • Harman Kardon Citation Twenty One

  Rating: 10.00 out of 10
  (8,720 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon Citation Twenty One
 • Harman Kardon Citation Twenty Two

  Rating: 10.00 out of 10
  (10,927 views : 3 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon Citation Twenty Two
 • Harman Kardon FL8400

  Rating: Not Rated
  (8,961 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon FL8400
 • Harman Kardon HD710

  Rating: Not Rated
  (9,770 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HD710
 • Harman Kardon HD720

  Rating: Not Rated
  (9,188 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HD720
 • Harman Kardon HD7225

  Rating: Not Rated
  (8,234 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HD7225
 • Harman Kardon HD7300

  Rating: 9.50 out of 10
  (11,772 views : 2 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HD7300
 • Harman Kardon HD7400

  Rating: 7.33 out of 10
  (9,490 views : 3 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HD7400
 • Harman Kardon HD7425

  Rating: Not Rated
  (5,254 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HD7425
 • Harman Kardon HD7450

  Rating: Not Rated
  (9,910 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HD7450
 • Harman Kardon HD7500

  Rating: 9.00 out of 10
  (10,515 views : 3 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HD7500
 • Harman Kardon HD7600II

  Rating: Not Rated
  (8,147 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HD7600II
 • Harman Kardon HD7725

  Rating: 10.00 out of 10
  (9,315 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon HD7725
 • Harman Kardon HD980

  Rating: 5.00 out of 10
  (4,833 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon HD980
 • Harman Kardon HD990

  Rating: 6.00 out of 10
  (4,890 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon HD990
 • Harman Kardon HK1200

  Rating: 8.00 out of 10
  (10,391 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon HK1200
 • Harman Kardon HK1400

  Rating: 9.89 out of 10
  (19,999 views : 10 votes : 5 reviews)

  Harman Kardon HK1400
 • Harman Kardon HK3270

  Rating: Not Rated
  (9,030 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK3270
 • Harman Kardon HK3300

  Rating: Not Rated
  (2,564 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK3300
 • Harman Kardon HK3390

  Rating: Not Rated
  (5,298 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK3390
 • Harman Kardon HK3470

  Rating: Not Rated
  (5,934 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK3470
 • Harman Kardon HK3480

  Rating: Not Rated
  (5,750 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK3480
 • Harman Kardon HK3490

  Rating: 9.00 out of 10
  (5,921 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon HK3490
 • Harman Kardon HK3500

  Rating: 9.60 out of 10
  (15,072 views : 5 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK3500
 • Harman Kardon HK460i

  Rating: Not Rated
  (11,764 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK460i
 • Harman Kardon HK495i

  Rating: 8.00 out of 10
  (13,933 views : 1 vote : 1 review)

  Harman Kardon HK495i
 • Harman Kardon HK500

  Rating: 7.00 out of 10
  (8,129 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon HK500
 • Harman Kardon HK505

  Rating: 10.00 out of 10
  (6,585 views : 1 vote : 1 review)

  Harman Kardon HK505
 • Harman Kardon HK610

  Rating: Not Rated
  (14,095 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK610
 • Harman Kardon HK6100

  Rating: Not Rated
  (17,790 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK6100
 • Harman Kardon HK6150

  Rating: 9.60 out of 10
  (13,927 views : 5 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK6150
 • Harman Kardon HK620

  Rating: Not Rated
  (9,104 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK620
 • Harman Kardon HK6250

  Rating: 10.00 out of 10
  (15,095 views : 1 vote : 1 review)

  Harman Kardon HK6250
 • Harman Kardon HK630

  Rating: 6.50 out of 10
  (13,458 views : 6 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK630
 • Harman Kardon HK6500

  Rating: 8.71 out of 10
  (14,768 views : 7 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK6500
 • Harman Kardon HK6550

  Rating: 8.00 out of 10
  (16,095 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon HK6550
 • Harman Kardon HK6600

  Rating: Not Rated
  (14,223 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK6600
 • Harman Kardon HK675

  Rating: Not Rated
  (5,589 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK675
 • Harman Kardon HK6800

  Rating: 9.20 out of 10
  (15,973 views : 5 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK6800
 • Harman Kardon HK730

  Rating: Not Rated
  (4,062 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK730
 • Harman Kardon HK870

  Rating: Not Rated
  (6,053 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK870
 • Harman Kardon HK980

  Rating: 8.67 out of 10
  (6,702 views : 3 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HK980
 • Harman Kardon HK990

  Rating: 8.00 out of 10
  (7,400 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon HK990
 • Harman Kardon HKTS-4BQ

  Rating: Not Rated
  (6,934 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HKTS-4BQ
 • Harman Kardon HKTS11

  Rating: Not Rated
  (5,044 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HKTS11
 • Harman Kardon HKTS2

  Rating: Not Rated
  (4,955 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HKTS2
 • Harman Kardon HKTS7

  Rating: Not Rated
  (4,648 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HKTS7
 • Harman Kardon HKTS9

  Rating: Not Rated
  (8,312 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon HKTS9
 • Harman Kardon PA4000

  Rating: Not Rated
  (9,420 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon PA4000
 • Harman Kardon PM635

  Rating: Not Rated
  (12,711 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon PM635
 • Harman Kardon PM635i

  Rating: Not Rated
  (545 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon PM635i
 • Harman Kardon PM645

  Rating: 9.50 out of 10
  (23,639 views : 4 votes : 1 review)

  Harman Kardon PM645
 • Harman Kardon PM655

  Rating: 7.33 out of 10
  (11,284 views : 3 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon PM655
 • Harman Kardon PM655 Vxi

  Rating: 9.00 out of 10
  (15,330 views : 9 votes : 1 review)

  Harman Kardon PM655 Vxi
 • Harman Kardon Prelude II

  Rating: Not Rated
  (7,205 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon Prelude II
 • Harman Kardon TD202

  Rating: Not Rated
  (7,437 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon TD202
 • Harman Kardon TD420

  Rating: 9.00 out of 10
  (10,519 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon TD420
 • Harman Kardon TD4200

  Rating: Not Rated
  (6,708 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon TD4200
 • Harman Kardon TD4800

  Rating: 2.00 out of 10
  (8,826 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon TD4800
 • Harman Kardon TU615

  Rating: Not Rated
  (5,986 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon TU615
 • Harman Kardon TU911

  Rating: Not Rated
  (8,522 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon TU911
 • Harman Kardon TU915

  Rating: Not Rated
  (7,765 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon TU915
 • Harman Kardon TU9200

  Rating: Not Rated
  (9,575 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon TU9200
 • Harman Kardon TU940

  Rating: 8.00 out of 10
  (9,220 views : 1 vote : 0 reviews)

  Harman Kardon TU940
 • Harman Kardon TU9400

  Rating: Not Rated
  (7,683 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon TU9400
 • Harman Kardon TU980

  Rating: Not Rated
  (5,589 views : 0 votes : 0 reviews)

  Harman Kardon TU980